صفحه اصلی > فعالیت های مرکز  > افیلیشن مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری 

افیلیشن مرکز تحقیقات  بهداشت باروری و ناباروری

ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ  ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف و ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ و.. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه از Affiliation ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ Affiliation ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﻘﺎﻻت، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺮﻓﯿﻊ ﭘﺎﯾﻪ، اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ... ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

عنوان افیلیشن انگلیسی

Fertility and Infertility Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

عنوان افیلیشن فارسی

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، اﯾﺮان

 

دانلود فایل وابستگی سازمانی

   دانلود : افیلیشن_مرکز.docx           حجم فایل 12 KB