صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

 

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

ایمیل

نوع عضویت

لینک سامانه علم سنجی

1

مریم عزیزی کوتنائی

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی و IVF

دانشیار

m.azizi@hums.ac.ir

رئیس مرکز

سامانه علم سنجی

2

فاطمه عینی

دکترای بیولوژی تولید مثل

استادیار

feini13@hums.ac.ir

هیئت علمی پژوهشی مرکز

سامانه علم سنجی

 

3

ناصر ریاضی

اورولوژیست

استادیار

n.riyazi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

 

4

انسیه صالحی

دکترای بیولوژی تولید مثل

استادیار

salehiensieh@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

5

آذین علوی

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ پریناتولوژی

دانشیار

a.alavi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

6

محمد شکاری

دکترای ژنتیک انسانی

دانشیار

mshekari@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

7

سعیده شهسواری

متخصص زنان و زایمان

استادیار

saeedeh.shahsavari@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

8

میترا کاظمی جهرمی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

استادیار

m.kazemijahromi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

9

نسیبه روزبه

دکترای بهداشت باروری

استادیار

n.roozbeh@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

10

سعید حسینی تشنیزی

دکترای آمار زیستی

مربی

shosseini@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

11

معصومه خیراندیش

فوق تخصص غدد و متابولیسم

غیرهیئت علمی

-

نیمه وقت

-

12   نازنین عبدی

متخصص زنان و زایمان 

فلوشیپ پریناتولوژی

استادیار   نیمه وقت سامانه علم سنجی
13   مرجان تاری وردی فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان استادیار   نیمه وقت سامانه علم سنجی
14  

شیده رفعتی

 

دکترای آمار زیستی استادیار   نیمه وقت سامانه علم سنجی