صفحه اصلی > اعضای مرکز > کارشناس مرکز 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

امیره آجی

 

کارشناسی مامایی

 

   ساعت کاری

   از شنبه تا چهارشنبه

   هر روز از ساعت 6:45 الی 15:30