نام ونام خانوادگی: دکتر غلام رحیمی 

سمت:  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب   

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی        

تلفن:  07652224051             

سوابق اجرایی:

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیریک

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میناب

 

 

 

امتیازدهی