صفحه اصلی > حوزه ریاست > مدیر امور عمومی 
 

نام و نام خانوادگی:          محمود احدیان
سال تولد:                     1354/01/19
مدرک تحصیلی:             فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
سمت:                        سرپرست اداره امور عمومی
سابقه خدمت:               10 سال

شرح وظایف

نظارت بر واحدهای ترابری-نقلیه-خدمات-تاسیسات-دبیرخانه-زیراکس و اختیار هر گونه تصمیم گیری در امور واحدهای مذکور
کنترل ورود و خروج تمامی پرسنل ستاد شبکه و مراکز بهداشتی درمانی
نظارت بر انبارها و حسن انجام کار واحدهای تدارکات ،کارگینی و اداره اموال و دفتر فنی شبکه
امضا مرخصی و ماموریتهای پرستل اداری شبکه و تمامی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی پس از موافقت مسئول واحد بجز پزشکان
مجوز خروج اجناس از انبارهای تاسیسات و نقلیه
اختیار دستور خرید وسایل مصرفی پس از تامین اعتبار
کنترل آب و برق و تلفن و سوخت کلیه مراکز و تایید جهت پرداخت قبوض
ایجاد هماهنگی های لازم بین واحدهای بهداشتی و اداری و مراکز بهداشتی درمانی