صفحه اصلی > واحدها > انفورماتیک 
شبکه رودان

واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میناب

شرح وظایف

  • مطالعه وارزيابي پيشرفتهاي حاصله در زمينه فناوري سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقاي سطح كارايي واحد مربوط
  • اظهار نظر درمورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري ونرم افزاري موجود.
  • اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فن آوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي واحد مربوطه .
  • نظارت بركاربرد مناسب فناوري اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وري سيستم.
  • اظهار نظر درخصوص نوآوريها وطراحيهاي جديد فن آوري اطلاعات.
  • نصب وراه اندازی ایستگاه های کاری وتنظیمات مربوط
  • شركت در كميسيونهاي و سمينارهاي مربوطه.

 

 

   دانلود : تنظیمات_اتوماسیون.doc           حجم فایل 40 KB