صفحه اصلی > ریاست  > معاونت بهداشتی 

نام:آرش الوندی

سمت:معاون بهداشتی و مسئول مرکز بهداشت شهرستان

مدرک:کارشناسی ارشد 

سوابق اجرایی:کارشناس مسئول واحد بیماریها ی واگیر 

تلفن:44243989-076