مسئول بخش خدمات فنی: 

نرگس پیری زاده : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 شماره تماس : 07633710402

اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از:

  • فهرست نویسی کلیه کتب موجود در کتابخانه براساس رده بندی  NLM
  • فهرست نویسی سایر منابع کتابخانه ای مانند CD
  •  پرینت و برگه آرایی شلف منابع فهرستنویسی شده