مسئول بخش خدمات فنی: 

نرگس پیری زاده : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 شماره تماس : 07633710442

اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از:

فهرست نویسی کلیه کتب موجود در کتابخانه براساس رده بندی  NLM

فهرست نویسی سایر منابع کتابخانه ای مانند CD

 پرینت و برگه آرایی شلف منابع فهرستنویسی شده