صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > ریاست کتابخانه 

 

 

 

  

نام و نام خانوادگی: افسانه کاظمی

سمت : رئیس کتابخانه مرکزی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد  علم اطلاعات و دانش شناسی 

شماره تماس : 07633710442

ایمیل :centlib@hums.ac.ir