صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > اطلاعات همکاران  

New Page 1

عکس

اسامی

رشته و مقطع تحصیلی

واحد

اطلاعات تماس


 

افسانه کاظمی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رئیس کتابخانه مرمزی

07633710402


 

زهرا فرشیدی

کارشناس کتابداری

پایان نامه ها

07633710402


 

نرجس خاتون پاکدامن
 

کارشناس کتب مرجع
 

امانت
 

07633710402
 


 

مهدیه دانشور

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

خدمات فنی

07633710402


 

نرگس پیری زاده

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

امانت

07633710402


 

فاطمه نجم الدینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

امانت

07633710402

اسحاق آقای نسب


 

نگهبان

07633710402


 

علی سالاری


 

نگهبان

07633710402