1.       بهبود ساز و کارهای مدیریت نظام سلامت در استان

2.       ترویج شیوۀ زندگی سالم در عموم مردم

3.       بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذایی، و رعایت ایمنی غذا

4.       بهبود وضعیت سلامت روانی و اجتماعی مردم و جامعه

5.       بهبود وضعیت سلامت کار و محیط زیست انسانی

6.       کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها، از جمله سوانح و حوادث

7.       کنترل بیماری های رفتاری

8.       کنترل بیماری های واگیر و پیشگیری از انتقال آنها

9.       بهبود وضعیت سلامت گروه های سنی و جنسی آسیب پذیر

10.   توسعۀ خدمات بهداشتی و درمانی با نگاه به طرح گسترش شبکه، نظام سطح بندی خدمات سلامت، طرح آمایش سرزمینی استان و کانون های توسعۀ جمعیتی و اقتصادی

11.   بهبود کیفیت خدمات سلامتی

12.   توسعه و بهبود کیفیت خدمات دانشجویی و نشاط افزایی

13.   رشد و بالندگی دانشگاهیان و توسعۀ مخاطب

14.   ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی در دانشگاه

15.   توسعۀ آموزش علوم پزشکی مبتنی بر مأموریت ها، نیازها و توانمندی ها

16.   بهبود کیفیت آموزش علوم پزشکی

17.   توسعۀ پژوهش های مبتنی بر نیاز

18.   بهبود کیفیت پژوهش

19.   حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم (کارآفرین و ارزش آفرین) و نسل چهارم (فعال در پذیرش مسئولیت اجتماعی)

20.   بهبود ساز و کارهای ادارۀ دانشگاه و مدیریت بهینۀ منابع

21.   تقویت ساز و کارهای حاکمیتی پشتیبان و توانمندساز

 

 

برنامه راهبردی دانشگاه