بیانیه توافق سطح خدمات

مقدمه

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

هدف

  • هدف از این توافقنامه سطح خدمت ،ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط دانشگاه برای خدمت گیرندگان می باشد .
  • این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های  دانشگاه را در مشخص می‌کند.

مسئولیت و تعهدات:

۱-     این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، و تکمیل فرم درج شکایات است؛ همچنین امکان تماس با مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه سلامت 1690 فراهم است.  (آدرس الکترونیک : www.1690.ir  یا  190site.behdasht.gov.ir)

2-     به محض ثبت درخواست سعی میگردد در کوتاه ترین زمان نتیجه پیگیری مطرح شده و به متقاضی اعلام گردد.

3-     حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است. (از  تارنمای اصلی دانشگاه به آدرس hums.ac.ir   در دسترس می باشد)

4-     جهت بهره مندی از خدمات تفکیک شده هر بخش، به تارنمای مربوطه (مانند: بیمارستان، دانشکده، معاونت و...) مراجعه نمایید.

5 - این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.