مأموریت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

مأموریت اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، تلاش برای بهبود وضعیت سلامت همه­جانبۀ مردم، و کاهش نابرابری­های مرتبط با سلامت در استان هرمزگان است. در این راستا، دانشگاه وظیفه دارد با برقراری ارتباط مؤثر با همۀ ذینفعان و دست­اندرکاران امر سلامت و گروه­های مردمی، خطوط کلی برای فعالیت سلامت- محور بخش­های مختلف جامعه را تعیین کند، و مشارکت و همکاری ایشان برای تحقق اهداف سلامت را جلب نماید. همچنین، به منظور پاسخگویی به نیازهای مرتبط با سلامت مردم در حوزۀ جغرافیایی هرمزگان، دانشگاه متعهد است نسبت به توسعه و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی، تربیت نیروی انسانی اخلاق- مدار و شایسته، و انجام پژوهش­های سودمند و کاربردی اقدام نماید. علاوه بر اینها و فراتر از استان هرمزگان، دانشگاه در پی نقش­آفرینی در زمینۀ تأمین نیروی انسانی بخش سلامت کشور، و توسعۀ مرزهای دانش می­باشد.